Polityka prywatności (RODO)

Realizując wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) ( dalej „RODO”), chcemy poinformować, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 a także art. 14 RODO, jak przetwarzamy Twoje dane, które są udostępniane w toku realizacji działań marketingu bezpośredniego, przygotowania i realizacji umów oraz innych działań biznesowych związanych z podstawową dzi łalnością Spółki. Jest ona przeznaczona dla osób fizycznych, których dane przetwarza Spółka oraz pracowników/współpracowników Spółki lub jej podwykonawców, w przypadku udostępniania ich danych. Jest ona uporządkowana odpowiednio do kolejności poszczególnych wymagań wspomnianych art. 13 oraz 14 RODO.

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)
  Administratorem danych osobowych jest Spółka Firma PRK 7 NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. została Spisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd ejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego od numerem KRS: 0000151019; REGON: 015460299; NIP: 522-26-90-083.
 2. Jak się skontaktować z Administratorem?
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie z Administratorem na adres: PRK7 Nieruchomości spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 12, II piętro, 01 – 192 Warszawa z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”, za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
  prk7sekretariat@prk7nieruchomosci.com.pl
  lub telefonicznie pod numerem +48 22 691 46 46.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne?
  Celem przetwarzania danych oraz podstawą prawną jest:
  a) dobrowolna zgoda osoby fizycznej na działania związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług oferowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Oświadczenie zgody odnotowywane jest podczas przeglądania strony internetowej spółki lub produktu. Należy pamiętać, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Działania te będą prowadzone do czasu podjęcia działań związanych z przygotowaniem umowy na zakup produktów administratora lub wycofaniem przez
  swojej zgody;
  b) dobrowolna zgoda osoby fizycznej zainteresowanej ofertą Spółki, z przypadku pozyskiwania danych w sposób inny, niż od te osoby, której dane dotyczą (np. z portali internetowych specjalizujących się w pośrednictwie nieruchomości). Zakres pozyskiwanych danych to dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email), informacje dotyczące preferencji zakupowych, np. lokalizacja, powierzchnia lokalu;
  c) podejmowanie konkretnych działań na Pani/Pana żądanie w związku z przygotowaniem umowy, jej podpisaniem i realizacją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO przez okres jej realizacji;
  d) realizowanie działań związanych z podpisaną związanych z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  e) realizowanie archiwizacji przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  f) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu współpracy/realizacji umowy z klientem/kontrahentem/podwykonawcą lub ich pracownikiem/współpracownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe;
  g) realizacja umowy o pracę/innej umowy zawartej pomiędzy osobą a Administratorem, w tym w celu ustalenia oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przez okres zatrudnienia;
  h) realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przepisami Kodeksu pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO – przez okres zatrudnienia,
  i) realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego polegających na dokonaniu obowiązkowych zgłoszeń i rejestracji pracownika Administratora, a także ustalenia, pobrania i wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;
  j) realizacja obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem działalności socjalnej na rzecz pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres zatrudnienia;
  k) realizacja obowiązków pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeprowadzania niezbędnych szkoleń, badań lekarskich, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;
  l) w zakresie, w jakim spółka stosuje monitoring wizyjny w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest organizacja procesu pracy, ochrona osób przebywających na terenie zarządzanym przez Administratora, ochrona mienia oraz informacji należących do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres do 3 mies. po ustaniu zatrudnienia;
 4. Prawa osób, których dane przetwarza PRK7 NIERUCHOMOSCI Sp. z o.o.
  Na podstawie przepisów RODO osobom fizycznym będącym osobami zainteresowanymi / klientami / kontrahentami / podwykonawcami lub jej pracownikom / współpracownikami przysługują określone poniżej prawa:
  a) dostępu do swoich danych,
  b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,
  d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie,
  e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  f) wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00). Złożenie do UODO skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Inspektor Ochrony Danych
  W PRK7 NIERUCHOMOSCI Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W przypadku realizacji wymienionych praw oraz zapytań związanych z ochroną danych osobowych, każda osoba, może zadawać pytania lub złożyć wniosek, kierując go na adres email iod@grupatrakcja.com, lub telefonicznie na nr 693 553 005.
 6. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych
  Dane osobowe udostępniane są następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  a) usługodawcy świadczący usługi, (np. podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe; usługi prawne; audytowe; usługi IT na podstawie umów powierzenia przetwarzania);
  b) podwykonawcy;
  c) pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem;
  d) spółki z Grupy Trakcja PRKiI S.A.;
  e) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w tym m.in.: Urzędowi Skarbowemu; Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; Państwowej Inspekcji Pracy; Urzędowi Transportu Kolejowego; Komisja Nadzoru Finansowego; Policji i Prokuraturze;
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator je przekazuje wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach |Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez
  Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.
 8. Źródła pochodzenia danych
  W przypadku pozyskiwania danych dotyczących osób zainteresowanych zakupem nieruchomości, są one udostępniane przez podmioty, z których usług osoby korzystały, uzyskując informację o produktach Administratora, najczęściej podmioty, zajmujące się pośrednictwem nieruchomości. Dane osobowe wskazywane do kontaktu/obsługi klienta pozyskiwane bezpośrednio lub pośrednio na etapie nawiązania współpracy/przygotowania umowy od kontrahentów/podwykonawców.
 9. Profilowanie danych
  Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej Spółki lub jej produktów, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, co oznacza, że nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.
 10. Okres przechowywania danych
  Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, PRK7 NIERUCHOMOSCI Sp. z o.o. przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń.

Mieszkaj komfortowo

Masz pytania? Zadzwoń.